ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1. Definities

Onderstaand zijn de definities vastgesteld van de, in deze Algemene Voorwaarden, aanwezige afkortingen en termen.

City LegalCity Legal is een maatschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht. City Legal is gevestigd op de Prof. J.H. Bavincklaan 2 te Amstelveen en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 80966586.

KNB: Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie

Opdrachtgever: de cliënt, zijnde één of meer natuurlijke personen en/of rechtspersonen, die aan City Legal opdracht geven tot het verrichten van werkzaamheden.

WNA: Wet op het Notarisambt

WWFT: Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme

BW: Burgerlijk Wetboek

AVG: Algemene Verordening Gegevensbescherming

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn, met uitsluiting van andere Algemene Voorwaarden, van toepassing op alle door City Legal uitgebrachte offertes, aanvaarde opdrachten (en eventuele vervolgopdrachten) en alle overige rechtsbetrekkingen tussen City Legal en derden.
 2. De personen die namens City Legal zijn gemachtigd om namens haar opdrachten aan te nemen, worden aangeduid als ‘partner’.
 3. Deze Algemene Voorwaarden zijn tevens van toepassing ten behoeve van derden die bij de uitvoering van de opdracht zijn ingeschakeld. Hieronder wordt mede verstaan alle bij City Legal betrokken en/of namens City Legal handelende partners, kandidaat-notarissen en overige personen die voor of namens City Legal werkzaam zijn of werkzaam zijn geweest, alsmede op alle overige derden waarmee City Legal een samenwerkingsverband is aangegaan.

Artikel 3. Overeenkomst van opdracht

 1. De opdracht wordt geacht uitsluitend te zijn gegeven aan en aanvaard door City Legal, en niet aan een aan City Legal verbonden persoon. Onder aan City Legal verbonden personen worden begrepen de huidige en voormalige bij/voor City Legal werkzame personen (al dan niet in loondienst), adviseurs en partners. De diensten worden uitsluitend verleend namens City Legal. Indien het de bedoeling is van, of de verwachting is gewekt door partijen dat een opdracht door één of meerdere aan City Legal verbonden personen wordt uitgevoerd, wordt daarmee op generlei wijze het recht van City Legal beperkt of uitgesloten om bij de uitvoering van de opdracht andere personen in te schakelen. De werking van artikel 7:404 BW en van artikel 7:407 lid 2 BW is uitgesloten.
 2. De rechtsverhouding tussen City Legal en de Opdrachtgever is een overeenkomst van opdracht zoals bedoeld in artikel 7:400 BW. Bij het tot stand komen van zo een rechtsverhouding verbindt City Legal zich jegens Opdrachtgever tot het verrichten van bepaalde diensten.
 3. Tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de overeenkomst anders blijkt, wordt de overeenkomst aangegaan voor onbepaalde tijd.
 4. Indien de opdracht door meer dan één persoon wordt verstrekt, is ieder van deze personen hoofdelijk aansprakelijk voor de bedragen die uit hoofde van die opdracht aan City Legal verschuldigd zijn.
 5. Indien de opdracht wordt verstrekt door een natuurlijk persoon namens een rechtspersoon, en deze natuurlijk persoon kan worden beschouwd als (mede)beleidsbepaler van deze rechtspersoon, is deze natuurlijk persoon tevens Opdrachtgever. Bij wanbetaling door de rechtspersoon is de natuurlijk persoon derhalve aansprakelijk voor de uit de overeenkomst van opdracht ontstane kosten, ongeacht of hij, al dan niet op verzoek van de Opdrachtgever, ten name van de rechtspersoon- dan wel ten name van de Opdrachtgever als natuurlijk persoon is gesteld.
 6. In het geval van overlijden van de Opdrachtgever gaan zijn rechten en verplichtingen over op zijn rechtverkrijgenden onder algemene titel.
 7. Een opdracht geldt ook als aanvaard als er geen opdrachtbevestiging van de Opdrachtgever is ontvangen, maar de opdracht door de Opdrachtnemer wel is bevestigd aan de Opdrachtgever. Tevens geldt als aanvaarding het door Opdrachtgever in ontvangst nemen van een namens City Legal gemaakte ontwerpakte, dan wel een persoonlijk uitgebracht advies.
 8. City Legal is bevoegd voor rekening en risico van de Opdrachtgever derden in te schakelen bij de uitvoering van de opdracht. Waar mogelijk zal de keuze van de door City Legal in te schakelen derden in overleg met de Opdrachtgever geschieden met in achtneming van de nodige zorgvuldigheid. City Legal is niet aansprakelijk voor een eventuele tekortkoming van deze derden. Ingeval een derde wordt ingeschakeld, verleent de Opdrachtgever hiertoe een volmacht aan City Legal om namens haar een overeenkomst aan te gaan en eventuele door derden bedongen aansprakelijkheidsbeperkingen voor- en namens hem te aanvaarden.
 9. De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de Opdrachtgever. Derden kunnen op generlei wijze rechten ontlenen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden.
 10. Indien de aard van de opdracht toestemming en/of toezegging en/of een andere mededeling van (een) derde(n) vereist of mogelijk vereist om een (rechts)handeling (rechtmatig) te verrichten, alsmede ingeval de opdracht vereist dat City Legal gegevens van (een) derde(n) dient te registeren en/of verifiëren of op anderlei wijze behoeft om de uitvoering van hetgeen waartoe City Legal zich heeft verbonden (rechtmatig) te kunnen bewerkstelligen en deze derde(n) weiger(t/en) deze toezegging, medewerking of gegevens aan City Legal te verstrekken, waardoor er een tekortkoming in de nakoming van de verbintenis zou kunnen optreden, behoudt City Legal zich te allen tijde het recht voor om de overeenkomst van opdracht te ontbinden.
 11. Ingeval de opdracht er toe strekt dat City Legal het verrichten van een handeling benoemd in lid 10 van dit artikel noodzakelijk acht en de Opdrachtgever weigert toestemming aan City Legal te verlenen om met (een) derde(n) in contact te treden om één of meer van de in lid 10 van dit artikel genoemde handelingen te kunnen verrichten, waardoor er een tekortkoming in de nakoming van de verbintenis zou kunnen optreden, behoudt City Legal zich te allen tijde het recht voor om de overeenkomst van opdracht te ontbinden.
 12. Door verstrekking van de opdracht door de Opdrachtgever bevestigt laatstgenoemde bekend te zijn met en toestemming te verlenen voor het feit dat City Legal voor de uitvoering van haar werkzaamheden gegevens verzamelt van diegene die direct of indirect met City Legal haar dienstverlening zijn gemoeid. Op de website van City Legal staat een privacyverklaring waarin conform de AVG staat aangegeven hoe er met persoonsgegevens wordt omgegaan.
 13. Nadat de akte is gepasseerd, wordt door City Legal niet meer aan slechts één der betrokken partijen uitleg over een bepaling in de betreffende akte gegeven, docht slechts op verzoek van beide partijen aan beide partijen gelijktijdig. 

Artikel 4. Aansprakelijkheid

 1. Als zich bij de uitvoering van de opdracht een gebeurtenis voordoet die tot aansprakelijkheid van City Legal leidt, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat in de betreffende situatie wordt uitgekeerd onder de door City Legal afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering, te vermeerderen met het eigen risico van deze verzekering. In de geldende beroeps- en gedragsregels zijn minimumnormen opgenomen waaraan de verzekering moet voldoen.
 1. Als om welke reden dan ook op grond van de in lid 1 van dit artikel bedoelde verzekering geen uitkering plaatsvindt, is de aansprakelijkheid van City Legal beperkt tot een bedrag gelijk aan het aan de desbetreffende opdracht in rekening gebrachte honorarium exclusief omzetbelasting, dan wel het door Opdrachtgever betaalde honorarium exclusief omzetbelasting (de laagste dezer twee), met een te allen tijde geldend maximum van € 10.000,00 voor de desbetreffende opdracht waaruit- dan wel waardoor de schade is ontstaan.

 2. De in de leden 1 en 2 van dit artikel omschreven aansprakelijkheidsbeperking geldt tevens ingeval City Legal aansprakelijk is voor fouten van door haar ingeschakelde derden, alsmede voor het niet naar behoren functioneren van door haar tijdens de uitvoering van de opdracht aangewende software, apparatuur, registers, gegevensbestanden of andere zaken, zonder uitzondering.

 3. De aansprakelijkheidsbeperking voortvloeiend uit de voorgaande leden van dit artikel, geldt ook indien City Legal ten onrechte haar dienst heeft geweigerd en hieruit schade voortvloeit.

 4. De aansprakelijkheidsbeperking zoals bedoeld in dit artikel, geldt ook indien al dan niet op digitale wijze verzonden communicatie/berichtgeving niet juist, niet volledig of niet tijdig wordt overgebracht en/of ontvangen.

 5. Een eventuele vordering tot schadevergoeding kan niet worden ingesteld jegens werknemers, notarissen, aandeelhouders, partners en bestuurders van City Legal, alsmede tegen overige personen die bij, voor of namens City Legal werkzaam zijn of met wie een samenwerkingsverband is aangegaan, en evenmin tegen bestuurders van rechtspersonen die verantwoordelijk zijn voor het uitvoeren van de werkzaamheden of met wie een samenwerkingsverband is aangegaan.
 1. Iedere vordering tot schadevergoeding verjaart één jaar na de dag waarop de Opdrachtgever bekend is geworden of redelijkerwijs bekend had kunnen worden met de schade en met City Legal haar aansprakelijkheid daarvoor, behoudens het bepaalde in artikel 6:89 BW.

Artikel 5. Cliëntenonderzoek en meldingsplicht

 1. De WWFT verplicht de notaris een cliëntenonderzoek uit te voeren. Dit onderzoek gaat verder dan het enkel vaststellen en verifiëren van de identiteit van de Opdrachtgever. Daartoe is City Legal, indien geconstateerd wordt dat er sprake is/kan zijn van een ongebruikelijke transactie of situatie, verplicht een melding te maken bij de Financial Intelligence Unit-Nederland (FIU-Nederland). De wet schrijft voor dat City Legal de Opdrachtgever van een dergelijke melding niet in kennis mag stellen.
 2. City Legal zal nooit aansprakelijk zijn voor schade ontstaan aan de zijde van de Opdrachtgever voortvloeiend uit een terecht of onterecht gedane melding met betrekking tot het naleven van de WWFT.
 3. Door het verstrekken van de opdracht verklaart de Opdrachtgever bekend te zijn met de strekking en eventuele gevolgen van correcte naleving van de WWFT door City Legal, en gaat hiermee akkoord.

Artikel 6. Bepalingen omtrent honorarium en kosten

 1. Tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen wordt het honorarium vastgesteld door het aan de opdracht besteedde aantal uren te vermenigvuldigen met het toepasselijke uurtarief. Dit tarief wordt van tijd tot tijd opnieuw vastgesteld en is gebaseerd op senioriteit, expertise en ervaring van de aan City Legal verbonden persoon die de opdracht uitvoert.
 1. De door City Legal betaalde onkosten en eventuele kosten van een ingeschakelde derde zijn voor rekening van de Opdrachtgever.
 1. Verrichte werkzaamheden die uiteindelijk niet leiden tot een notariële akte worden door City Legal in rekening gebracht. De kosten hiervan worden op dezelfde manier berekend als het in lid 1 van dit artikel bepaalde.
 1. Als de overeengekomen opdracht een koopovereenkomst betreft, brengt City Legal het honorarium in rekening op de wijze zoals de kostenverdeling in de koopovereenkomst is vastgelegd. Bij het ontbreken van zo een dergelijke bepaling worden de kosten in rekening gebracht aan de koper.
 1. City Legal behoudt zich het recht voor om aan een verzoeker tot afgifte van een afschrift en/of grosse van een akte of duplicaat van onder City Legal berustende documenten, waaronder uitdrukkelijk begrepen nota’s en declaraties, kosten in rekening te brengen aan een verzoeker.
 1. Indien aan een akte geldverkeer is verbonden dienen, tenzij anders vermeld, het verschuldigde honorarium en eventuele voorschotten uiterlijk op de ondertekendatum en wel voor het moment in tijd van ondertekenen in het bezit te zijn van City Legal. Is aan een akte geen geldverkeer verbonden, dan dient de factuur vooraf te worden voldaan, tenzij door City Legal anders aangegeven in welk geval de factuur binnen veertien dagen na datering dient te worden voldaan.
 1. City Legal is gerechtigd om de overeengekomen (uur)tarieven jaarlijks per 1 januari aan te passen.
 1. City Legal is bevoegd om tussentijds (in beginsel maandelijks) te declareren, voorschotten op het honorarium en overige voorschotten in rekening te brengen. Ook voor tussentijdse en voorschotfacturen geldt dat deze binnen uiterlijk veertien dagen na datering dienen te worden voldaan.
 1. Een onjuistheid of dispuut met betrekking tot een door City Legal verzonden factuur dient binnen dertig dagen na verzending van deze factuur schriftelijk kenbaar te zijn gemaakt wil de juistheid van deze factuur open kunnen staan voor betwisting.
 1. Bij overschrijding van een betalingstermijn of bij het ontbreken van een tijdige betwisting, is de Opdrachtgever in verzuim en aansprakelijk voor alle door City Legal in verband met de invordering van het verschuldigde bedrag gemaakte kosten. Daartoe is de Opdrachtgever vanaf het moment dat het verzuim intreedt rente verschuldigd over de verschuldigde hoofdsom en kosten. Deze rente bedraagt 1 % per maand, waarbij een onvoltooide maand als een volle maand geldt.
 1. Behoudens direct schriftelijk bezwaar van de Opdrachtgever is City Legal gerechtigd voor of van de Opdrachtgever ontvangen gelden te verrekenen met of aan te (doen) wenden ter betaling van hetgeen de Opdrachtgever aan City Legal verschuldigd is.

 2. Zowel alle gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten verbonden aan de inning van hetgeen de Opdrachtgever aan City Legal is verschuldigd komen voor rekening van de Opdrachtgever. Het minimumbedrag dat geldt als buitengerechtelijke kostenvergoeding is 15 % over het te incasseren bedrag. Is de Opdrachtgever een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, dan is artikel 2 van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van toepassing, waarbij een minimum van € 40,00 wordt gehanteerd.

 3. Alle betalingen dienen zonder opschorting en/of verrekening te geschieden. City Legal mag de kosten van haar werkzaamheden niet toeschrijven onder een andere opdracht, een ander deel van dezelfde opdracht of aan een ander dan de Opdrachtgever. Alle genoemde bedragen zijn exclusief omzetbelasting.

Artikel 7. Bepalingen omtrent uitbetaling en beheer van gelden

 1. City Legal kan in het kader van de uitvoering van de opdrachten gelden van Opdrachtgever of van derden onder zich houden. Zoals bedoeld in artikel 25 WNA zal de notaris deze gelden op een bankrekening, de kwaliteitsrekening, storten. City Legal is niet aansprakelijk indien de bank haar verplichtingen niet mocht nakomen.
 1. Een vordering op City Legal vanwege de uitbetaling van geld op grond van rechtshandelingen die in een akte is opgenomen, kan niet worden gecedeerd of verpand. City Legal betaalt op grond van de notariële beroeps- en gedragsregels alleen geld uit aan degene die als partij optreedt bij de akte en/of aanspraak kan maken op de uitbetaling op grond van de rechtshandeling die in de akte is opgenomen, behalve als uit deze regels anders voortvloeit.
 2. Op grond van het bepaalde in artikel 15 van de Verordening beroeps- en gedragsregels (deze regeling is gebaseerd op artikel 61 WNA) is City Legal gehouden de ontvangen rente op gelden die langere termijn onder haar beheer zijn, onder aftrek van kosten, aan de rechthebbende te vergoeden. Onder ‘langere termijn’ bepaalt City Legal dat zij ter navolging van deze verordening uitsluitend rente vergoedt indien gelden zes dagen of langer in haar beheer zijn.
 1. Indien City Legal het beheer voert over gelden en de bank over die gelden bij City Legal rente of andere kosten in rekening brengt, zal City Legal die rente en kosten doorberekenen aan de rechthebbende op die gelden. Tenzij anders is overeengekomen berekent City Legal over de gelden die in haar beheer zijn, waarover de bank rente en kosten in rekening brengt, forfaitair door.

Artikel 8. Communicatie

 1. Alle communicatie, waaronder onder meer begrepen e-mail en Whatsapp, geldt als schriftelijk. City Legal merkt nadrukkelijk op dat elektronische communicatie niet veilig is en kan worden onderschept, gemanipuleerd, geïnfecteerd, vertraagd of verkeerd (door)gestuurd, waaronder door virussen en spamfilters. Indien en voor zover van toepassing wordt hierbij het bepaalde in artikel 6:227b lid 1 en artikel 6:227c BW uitgesloten.
 2. In aanvulling op het bepaalde in artikel 4 lid 3 van deze Algemene Voorwaarden is City Legal niet aansprakelijk voor schade als gevolg van of in verband met digitale onbereikbaarheid, storingen van het internet, het telefoonnet, het elektriciteitsnet, of computersystemen, alsmede voor het niet veilig zijn van elektronische communicatie. Evenmin is City Legal aansprakelijk voor het onderscheppen, manipuleren, infecteren, vertragen of verkeerd (door)sturen van elektronische communicatie, waaronder door virussen en spamfilters.

Artikel 9. Toepasselijk recht en (gedrags)regels

 1. Op de rechtsverhoudingen tussen City Legal en haar Opdrachtgevers is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alleen de rechter te Amsterdam is in eerste instantie bevoegd van een geschil tussen City Legal en een Opdrachtgever kennis te nemen.
 2. City Legal houdt zich aan alle beroeps- en gedragsregels. Een uitleg van deze regels, opgesteld door de KNB in overleg met de Consumentenbond en Vereniging Eigen Huis, is te vinden op de website van de KNB (knb.nl) in de consumentenbrochure ‘Spelregels voor notaris en consument’ of kan in overleg met City Legal worden verstrekt.
 1. Op de dienstverlening van City Legal is de Klachten- en Geschillenregeling notariaat van toepassing. Zie ook knb.nl en www.degeschillencommissie.nl.
 1. Voor beslechting van geschillen is in beginsel alleen de rechter te Amsterdam, in elk geval uitsluitend de Nederlandse rechter, of geschillencommissie bevoegd.

De in hoofdletters/titel gestelde kopjes dienen ter verbetering van de leesbaarheid van deze Algemene Voorwaarden en geen van de partijen kan daaraan enig recht ontlenen.